isarm logo      EUB       CyrilMetod  

 

POZVÁNKA

 

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA RIZIKOVÉHO MANAŽMENTU,

EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE,

UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

 

Vás pozývajú na konferenciu

 

Celoživotné vzdelávanie

v oblasti riadenia rizík a poisťovníctva

 

určenú pre manažérov správy majetku a poisťovania v podnikoch a spoločnostiach, vrcholový manažment poisťovní, finančných sprostredkovateľov, rizikových manažérov, metodikov neživotného poistenia, upisovateľov rizika, likvidátorov poistných udalostí, sprostredkovateľov poistenia, finančných poradcov, vedeckých i pedagogických pracovníkov zaoberajúcich sa riadením rizík a širokú odbornú verejnosť.

  

 Dátum:

 12.2.2020

Čas:

09:00 – 15:00

Miesto:

Konferenčná sála Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave

 

Bučianska 4A, Trnava

 

Konferencia sa koná pod záštitou

 

Rektora Ekonomickej univerzity prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. Rektora Univerzity sv.Cyrila a Metoda prof. Ing. Romana Boču, DrSc.

Odborný garant SARM hosť. prof. Ing. Robert Poór, PhD.

 

PROGRAM KONFERENCIE 

Por. č.

Čas

Téma

Prednášajúci

 1.

0915

Úvodné slovo dekana Fakulty sociálnych vied

 Dekan FSV UCM

 2.

0930

Otvorenie konferencie

Predseda SARM

3.

 

Príhovor rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Rektor UCM

4.

 

Príhovor rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave

Rektor EUBA

5.

1000-1030

Vývoj poisťovníctva v SR po roku 1989

Dekanka

Národohospodárskej fakulty

6.

1030-1200

Predstavenie Projektu celoživotného vzdelávania

Členovia predsedníctva SARM

 

1200-1230

Prestávka - občerstvenie

 

 

7.

1230-1330

Klimatické zmeny, živelné riziká a ich dôsledky na

riadenie rizík i očakávané tendencie budúcich riešení v poisťovníctve

Predseda a členovia predsedníctva SARM

 

8.

1330-1430

Vystúpenie hostí konferencie -NBS, MF SR, SLASPO.

 

Hostia konferencie

9.

0900-1410

Registrácia prihlášok na celoživotné

vzdelávania

 

Záujemcovia

 

10.

1400-1415

Pozvánka na prvú vzdelávaciu konferenciu Celoživotného vzdelávania - I. Blok štúdia

03.2020

 

Predseda predsedníctva SARM

11.

1400-1430

Záver konferencie

Podpredseda predsedníctva SARM

 

Detailný harmonogram bude určený 12.2.2020.

 

Účastnícke poplatky:

Účastníci konferencie neplatia účastnícky poplatok.

Vašu účasť prosíme potvrdiť odoslaním záväznej prihlášky najneskôr do 11.2.2020

na e-mailovú adresu:  vzdelavanie (zavináč) isarm.sk

 

Prihláška na konferenciu SARM 

 

Zabezpečenie vašich osobných dát

Slovenská asociácia rizikového manažmentu dbá na bezpečnosť prijatých a uchovávaných osobných údajov. Prijali sme vhodné technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše údaje dostatočne chránili s ohľadom na závažnosť ich spracovania. K vašim osobným údajom, ktoré sme od vás získali, nemá prístup žiadna neoprávnená osoba a neodovzdávame ich bez vášho súhlasu ďalším subjektom na ďalšie spracovanie, ak to nevyžaduje zákon, alebo v prípade ochrany našich právnych záujmov. Osobné údaje dotknutých osôb nebudú zverejňované.

 

 

hosť. prof. Ing. Robert Poór, PhD., v. r.

predseda predsedníctva SARM

 

Prihláška na celoživotné vzdelávanie